Vnitřní oznamovací systém skupiny K2

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byl v rámci skupiny firem K2 nastaven vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání ve smyslu Směrnice.

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Konkrétní unijní předpisy, jichž se porušení musí týkat, jsou vyjmenovány v přílohách Směrnice. Jejich kompletní seznam je uveden na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Oznámení splňující kritéria Směrnice je možné podat v listinné podobě na adresu: K2 Capital SE, Koksární 1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava, Obálka musí být označena: „NEOTVÍRAT – VOS“.